DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de
Nom: FARMACIOLA, SL
NIF: B59846253
Direcció: Llevant, Cantonada del Mig, 7
Població: 08503 Sant Bartomeu del Grau (Barcelona)
Telèfon: 93 888 97 80
Correu electrònic: farmaciola@farmaciola.com

Dades del bé / prestació a desistir
Nº demanat / factura:
Data demanat / factura:
Data de recepció del producte / servei:
Descripció del producte / servei:

Dades del consumidor / usuari
Nom:
NIF:
Domicili:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:

Dret de desistiment:
De conformitat amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé / prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor / usuari: