BASES DE LA PROMOCIÓ

1-Identificació de l’organitzador
Farmaciola, S.L.
C / Llevant, 7 – Sant Bartomeu de l’Grau 08503 Barcelona
B59846253
farmaciola@farmaciola.com.

2- Dates de començament i acabament de la promoció
Promoció vàlida des del 17 de desembre a el 6 de gener de 2020


3- Mecànica de la promoció i requisits de participació
La promoció consisteix en omplir les inscripcions que la farmàcia donarà als seus clients i dipositar a l’urna que a aquests efectes es disposarà en un lloc visible al taulell de la farmàcia. En relació als requisits de participació no hi ha cap limitació concreta, obert a tots els clients de la farmàcia majors de 18 anys. No podran participar els empleats de Farmaciola ni els empleats de la farmàcia.

4- Data de realització de la promoció i nombre de guanyadors
La data de l’sorteig serà el dia 6 de gener de 2021, data que coincideix amb el Sorteig Nacional de la Loteria del Nen. El guanyador serà l’únic encertant de les 3 últimes xifres del primer premi de la Rifa.


5- Valor i naturalesa sobre el premi ofert
El premi serà un Ritual de la nostra marca de cosmètica Elit Derm juntament amb el necesser rígid de color negre Elit Derm. El guanyador podrà triar el Ritual que més li agradi d’entre els quatre: Ritual Hidratació, Ritual Lluminositat, Ritual Antiedat, Ritual Home.
En cap cas el premi es canviarà per un premi en metàl·lic

6- Notificació als guanyadors
El dia 11 de gener de 2021 Farmaciola, S.L. publicarà la persona guanyadora en el seu perfil d’Instagram i Facebook, i aquesta tindrà 24 hores per contactar Farmaciola, S.L. per reclamar el premi. Farmaciola, S.L. es posarà en contacte amb la persona guanyadora per correu electrònic i telèfon abans de l’dia 13 de gener de 2021
En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb la persona guanyadora al llarg del dia, Farmaciola, S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i passarà automàticament a assignar el premi a una altra participant mitjançant un programa de selecció aleatòria el 13 de gener del 2011.


7- Cessions de drets d’imatge i / o propietat intel·lectual de l’guanyador o guanyadors
Els participants autoritzen a farmaciola, SL a reproduir i utilitzar la seva imatge així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el sorteig, en el cas que hi hagi resultat guanyador sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament de el premi guanyat. En aquest sentit, els participants d’aquesta promoció cedeixen a farmaciola, SL tots els drets de propietat intel·lectual o industrial.


8- Post o comentaris En el sorteig que es realitzarà a Instagram s’adverteix que no estaran permesos els comentaris el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. S’eliminaran aquestes publicacions i es podran desqualificar els participants que incloguin continguts ofensius.


9- Pròrrogues o suspensions En cas que s’hagués de prorrogar o cancel·lar el sorteig per causes de força major, s’estableix que es realitzarà de nou el sorteig amb les tres últimes xifres de l’Sorteig de la Loteria Nacional d’dissabte dia 9 de gener de 2020.


10 – Desqualificacions i penalitzacions
Es donarà de baixa o desqualificarà als usuaris que incompleixin les regles de la promoció i es podrà penalitzar en cas que algun participant hagués actuat de manera fraudulenta. Per exemple, en el cas que un usuari utilitzi múltiples comptes.

11 – Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en cas d’incompliment dels participants.
Farmaciola, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat davant l’incompliment d’un participant o davant l’ús que el participant pugui fer amb el premi rebut, de tal manera que l’organitzador no es faria responsable en cas que el guanyador fes un mal ús de el premi o incomplís el disposen les bases legals.


12 – Protecció de dades de caràcter personal D’acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les seves dades personals seran tractades sota la responsabilitat de Farmaciola, SL per gestionar la seva participació en el sorteig o concurs. El tractament de les seves dades està basat en el consentiment de la persona interessada mitjançant la signatura d’aquest document. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats a l’Responsable. Les seves dades es conservaran durant el temps que duri la finalitat que van ser recollits, i, posteriorment es conservaran bloquejats per complir amb els terminis legalment establerts, i adoptar les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges , tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, per tal de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. En el cas de ser guanyador del sorteig o concurs, es publicarà en els mitjans de comunicació del Responsable. L’interessat té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició en www.elitderm.com. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es.


13 – Contacte i reclamacions Els participants podran contactar amb Farmaciola, S.L. a través del correu electrònic farmaciola@farmaciola.com per a qualsevol dubte o reclamació.


14 – Acceptació de les bases
La participació en aquest sorteig així com l’acceptació de el premi implicarà la plena acceptació d’aquestes Bases. En cas que aquestes Bases es modifiquin substancialment Farmaciola, SL informarà prèviament als participants.

15 – Fur jurisdiccional i llei aplicable
En principi la llei aplicable seria l’espanyola i el fur jurisdiccional en cas de conflicte ha de ser, segons la Llei, el dels jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.