Aquest document contractual regirà la compra de productes i contractació de serveis a través del lloc web elitderm.com, propietat de FARMACIOLA, SL, d’ara endavant el PRESTADOR, que ofereix la venta de productes cosmètics.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

– En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el proveïdor dels productes adquirits o serveis contractats per l’USUARI és FARMACIOLA, SL, amb domicili social Llevant, Cantonada del Mig, 7 – 08503 Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), NIF B59846253 i amb telèfon d’atenció al client: 938889780 o correu electrònic info@elitderm.com

I d’una altra, l’USUARI, identificat i/o registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

L’idioma en el qual es contractarà a través d’aquesta Web és en català i en castellà.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes ofertats pel PRESTADOR, s’haurà identificar i/o donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i detallat a l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

En el cas de creació d’un compte, l’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori d’aquests o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

El PRESTADOR posa a la disposició dels Usuaris mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de les dades en els formularis. En la cistella i formularis en general, es validarà automàticament que el format de les dades és el correcte i es donarà opció a l’usuari de corregir-los.

El PRESTADOR l’informa que durant en el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i contrasenya. L’usuari tindrà accés a les seves comandes, factures, seguiment de la comanda així com la modificació de dades. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc web.

L’informem que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Desistiment i política de desistiment.
4. Devolucions i política de devolucions.
5. Reclamacions.
6. Força major.
7. Competència.
8. Generalitats de l’oferta.
9. Preu i termini de validesa de l’oferta.
10. Despeses de transport.
11. Forma de pagament, despeses i descomptes.
12. Procés de compra.
13. Garanties aplicables.
14. Llei aplicable i jurisdicció.
15. Comentaris i suggeriments

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals, concretament a través de la selecció de la casella d’acceptació. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra on-line i fer clic a l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I EN L’APARTAT “COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT”.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’enviament:

 

• Entre 3 i 5 dies laborables per a enviaments normals. I en el cas de les Illes Canàries (si ho és), de 3 a 6 dies laborables

• Entre 2 i 3 dies laborables els enviaments estàndard. En el cas de Ceuta i Melilla (Si ho és) el termini és d’entre 3 i 5 dies.

• I entre 1 i 2 dies laborables l’enviament urgent (Si ho hi ha).

 

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat lliurada en el moment de signar la recepció del mateix a l’adreça de lliurament convinguda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

3. DESISTIMENT I POLÍTICA DE DESISITIMENT

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga en línia, per a exercir el dret de desistiment i deixar sense efecte el contracte subscrit entre les parts (article 71 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

En qualsevol cas, les despeses de retorn del producte aniran a càrrec de l’USUARI, a excepció d’aquells desistiments basats en la falta de conformitat amb el producte.

Cal esmentar que, segons el considerant 47 de la Directiva 2011/83/UE, si l’USUARI desitja exercir el dret de desistiment després d’haver utilitzat els béns més de l’estrictament necessari per a determinar la seva naturalesa, característiques o funcionament, serà responsable de qualsevol depreciació d’aquests.

S’entén que per a determinar la naturalesa, característiques o funcionament dels béns adquirits, l’USUARI només pot i ha de realitzar les mateixes manipulacions i inspeccions dels béns que les que s’admetrien en un establiment físic. Per consegüent, durant el període de prova el consumidor ha de manipular i inspeccionar els béns amb la deguda cura.

Segons l’art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

3.1 IMPOSSIBILITAT DE RETORNAR LA PRESTACIÓ PER PART DE L’USUARI

Segons l’art. 75 del Reial decret legislatiu 1/2007, la impossibilitat de retornar la prestació objecte del contracte per part del consumidor i usuari per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d’exercir el dret de desistiment. En aquests casos, quan la impossibilitat de devolució li sigui imputable, l’USUARI respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment de l’exercici del dret de desistiment, tret que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, i en aquest cas respondrà d’aquest.

Quan l’empresari hagués incomplit el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, la impossibilitat de devolució només serà imputable al consumidor i usuari quan aquest hagués omès la diligència que li és exigible en els seus propis assumptes.

3.2. FORMULARI DE SOL·LICITUD DE DESISTIMENT

Per a exercir el seu dret desistiment l’USUARI haurà d’emplenar el formulari que posem a la seva disposició: E-COMERCE. Formulari de sol·licitud de DESISTIMENT

3.3. RETORN DE LES SUMES PERCEBUDES PEL PRESTADOR

Quan l’USUARI hagi exercit el dret de desistiment, el PRESTADOR estarà obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d’aquestes sumes haurà d’efectuar-se sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte pel consumidor i usuari. En tot cas, la devolució de les sumes percebudes podrà retenir-se fins a la recepció material dels béns o productes, o la recepció d’una prova suficient que acrediti la devolució dels mateixos.

Transcorregut aquest termini sense que l’USUARI hagi recuperat la suma deguda, tindrà dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se li indemnitzin els danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixin d’aquesta quantitat.

Correspon al PRESTADOR la càrrega de la prova sobre el compliment del termini.

4. DEVOLUCIONS I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

FARMACIOLA, SL no podrà acceptar devolucions dels productes una vegada hagin estat dispensats i lliurats al client, salvo d’aquells productes que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda o hagin estat danyats durant el transport. En tots els casos els productes retornats aniran destinats a la seva destrucció, a través dels sistemes integrats de gestió de residus existents.

Les següents condicions relacionades amb els canvis i devolucions dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment. Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, disposa d’un termini de 30 dies a comptar de la data de lliurament del producte per a procedir al seu canvi o devolució.

Es prendrà com a referència per comptar el termini de trenta dies de la data que consti en l’albarà de lliurament.
La devolució dels imports es realitzarà en un termini màxim de 30 dies des del moment en què es realitzi la devolució de la comanda i en el mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar la compra (targeta bancària) tret que esculli un altre mitjà de pagament diferent.

Si va realitzar el pagament de la seva comanda a través del seu compte PayPal i realitza la devolució en el nostre magatzem , li ingressarem l’import de la mateixa en el seu compte PayPal.

5. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: FARMACIOLA, SL, Llevant, Cantonada del Mig, 7 – 08503 Sant Bartomeu del Grau (Barcelona)

Telèfon: 938889780

Mail: farmaciola@farmaciola.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

7. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

8. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de FARMACIOLA, SL o al aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

9. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Un cop sol·licitat un pressupost, els preus oferts dels productes tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de l’acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l’acceptació, l’USUARI rebrà un correu electrònic on s’indicarà la disponibilitat del producte i se li convidarà a fer la compra. Només a partir d’aquest moment tindrà la possibilitat d’efectuar la compra.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrá contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 938889780 o via correu electrònic a l’adreça info@elitderm.com

10. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal•lació, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, atès que es calculen pel pes dels productes i per l’adreça de lliurament.

L’enviament serà gratuït a partir de 60 euros de comanda.

11. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita LES SEGÜENTS formes per efectuar el pagament d’una comanda:

• Transferència bancària: Pagament directament al nostre compte bancari. Utilitzeu l’identificador de comanda com a referència del pagament. No enviarem la comanda fins que el pagament no s’hagi abonat al compte.

• Amb targeta de crèdit o dèbit, …………………………………………….. o bé a través del sistema de pagament segur PayPal. Com a mesura de seguretat s’encriptaran les seves dades abans que es realitzi la transferència d’informació des del seu ordinador al sistema de pagament segur,

Pagament Segur

En relació a la Seguretat, el lloc web utilitza tècniques de seguretat com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Així mateix, les dades sobre la teva targeta de crèdit no queden registrats en cap base de dades, sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) de l’entitat bancària.

A més, informem que, en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat en la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur).

Visa i MasterCard han desenvolupat un sistema per a realitzar de manera segura pagaments en Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en el fet que l’Emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

Les dades de la teva targeta i la seva contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat (a través d’un protocol SSL (Secure Socket Layers) amb connexió https des del moment de la seva introducció i no es remeten en cap cas a la nostra empresa. Ho reconeixeràs per la icona d’un cadenat en la barra de navegació. També veuràs en la URL ‘https’ en comptes de ‘http’. Aquesta ‘s’ addicional significa ‘secure’ (segur). Amb SSL, tota la informació entre la nostra pàgina web i tu està codificada perquè sigui il·legible per a tercer.

Els pagaments es realitzen de manera segura a Redsys mitjançant targeta de dèbit, crèdit o prepagament de qualsevol entitat financera nacional. Redsys permet guardar la targeta en el sistema i es pot domiciliar els pagaments en targeta de manera segura.

12. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos necessaris per a la correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Acceptació de les Condicions Legals.
5. – Seleccionar la casella “Fer el pagament ara”.

Un cop processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.
Comandes (sol·licitud de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’acceptació de la comanda, l’estat de la mateixa i el termini d’entrega aproximat.

13. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

I. Conformitat dels productes amb el contracte (art. 116)

1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas cap d’ells no resulti aplicable:

•S’ajustin a la descripció realitzada per FARMACIOLA, SL.
•Siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
•Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de FARMACIOLA, SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
•Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per FARMACIOLA, SL.
•FARMACIOLA, SL descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per FARMACIOLA, SL o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats per l’USUARI.

II. Responsabilitat del PRESTADOR i drets del consumidor i usuari (art. 118)

FARMACIOLA, SL respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. FARMACIOLA, SL reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III. Incompatibilitat d’accions (art. 117)

L’exercici de les accions citades en el punt anterior serà incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

En tot cas, el consumidor i usuari tindrà dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

IV. Reparació i substitució dels productes (art. 119)

Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a FARMACIOLA, SL l’opció triada, totes dues parts hauran d’atenir-se. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que es disposa en el punt següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.

Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a FARMACIOLA, SL costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

V. Rebaixa del preu i resolució del contrate (art. 121)

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense majors inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI. Criteris per a la rebaixa del preu (art. 122)

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII. Terminis (art. 123)

•FARMACIOLA, SL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, FARMACIOLA, SL i l’USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.
Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.
•Excepte prova en contrari, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o a l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
•FARMACIOLA, SL està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret.
•De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor lliurarà a l’USUARI justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si escau, la reparació efectuada.
•L’acció per a reclamar el compliment del que es preveu en els articles anteriors prescriu als tres anys des del lliurament del producte.
•L’USUARI haurà d’informar a FARMACIOLA, SL de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. L’incompliment d’aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, sent responsable l’USUARI, no obstant això, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació.
•Excepte prova en contrari, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

VIII. Acció contra el productor (art. 124)

Quan a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a FARMACIOLA, SL per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a FARMACIOLA, SLel productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que les regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o a qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost enfront de l’USUARI, disposarà del termini d’un any per a repetir enfront del responsable de la falta de conformitat.

Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò a no estigui expressament establert.

Segons els arts. 50-52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil i l’art. 18.1 del Reglament (UE) 1215/2012 de 12 de desembre de 2012 relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil, la acció entaulada per l’USUARI contra el PRESTADOR podrà interposar-se davant els òrgans jurisdiccionals en què estigui domiciliat el PRESTADOR o, amb independència del domicili d’aquest, davant l’òrgan jurisdiccional del lloc en què estigui domiciliat l’USUARI.

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts . Li preguem ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o bé remetent correu electrònic a l’adreça info@elitderm.com.